SOCIONIKA: Typy osobnosti a medzil'udské vzt'ahy
Typy osobnosti | Vzt'ahy | Medzinárodný forum

Typy


Eticko-
intuitívny
extrovert
Učitel'

Eticko-
intuitívny
introvert
Humanista

Intuitívno-
etický
extrovert
Psychológ

Intuitívno-
etický
introvert
Lyrik

Eticko-
senzitívny
extrovert
Milovník života

Eticko-
senzitívny
introvert
Ochranca

Senzitívno-
etický
extrovert
Politik

Senzitívno-
etický
introvert
Sprostredkovatel'

Vitajte!

Vážení návštevníci,

Preklad textov stránky do slovenčiny sa bude postupne rozširovat'. Preto, ak ste tu nenašli dostatok hl'adaných informácií, môžete si prezriet' inojazyčné verzie: ruskú (najrozsiahlejšia), anglickú, litovskú, nemeckú, ukrajinskú, francúzsku, esperanto, estónsku.

Drugi jezik? - Change language? - ¿Cambiar idioma? - Andere sprache? - Autre langue? - Ŝanĝi lingvon?

Poznáte ich mená?

Carl-Gustav Jung
Carl Gustav JUNG (1875 - 1961)
Švajčiarsky psychológ a psychiater. Svojimi výskumami dokázal, že osobnostné typy sú rôzne nielen u psychicky chorých, ale aj u normálnych l'udí. Na základe jeho typológie bola vytvorená socionika, a takisto rad iných populárnych testov MBTI, test Keirsey a iné.
Isabel Briggs MYERS (1897 - 1980)
Zamestnaním školská učitel'ka. Spolu so svojou matkou na základe Jungových prác vypracovala Vyhodnocovač typov Myers-Briggs (MBTI), v súčasnosti neobyčajne populárny v USA (na jeho základe je vytvorený aj kratší Keirsey test). Práve s jej teóriou si často mýlia socioniku, hoci medzi nimi je rad podstatných rozdielov.
Antoni KĘPIŃSKI (1918 - 1972)
Pol'ský psychiater. Vo svojej knihe Psychopatológia neuróz zaviedol pojem informačného metabolizmu (výmeny), ktorý podl'a jeho mienky objasňuje zákonitosti pevných vzt'ahov medzi l'ud'mi. Neskôr bola jeho teória informačného metabolizmu spolu s Jungovou typológiou položená v osnovu socioniky.
Ausra Augustinaviciute
Aušra AUGUSTA (4.04.1927 ---)
Skutočné priezvisko Augustinavičiūtė
Žije vo Vilniuse (Litva). Zamestnaním finančník, potom sociologička, od 1968 roku dekanka fakulty na Vilniuskom pedagogickom inštitúte. Zjednotiac typy osobnosti s pojmom informačného metabolizmu vytvorila socioniku teóriu medzitypových vzt'ahov.

Vzt'ahy medzi l'ud'mi je možné predpovedat'. To hlásajú stúpenci socioniky, pomerne mladej (od 1970 roku) psychologickej teórie. Tieto vzt'ahy sa vytvárajú medzi 16 typmi osobnosti, spomedzi ktorých jeden typ je aj ten Váš.

Typ osobnosti (sociotyp) sa nemení ani za deň, ani za rok. Psychologický typ je niečo iné než výchova človeka, jeho kultúrna úroveň, či jeho zamestnanie. Je to spôsob výmeny informácií a činností s okolitým svetom. Každý typ má nielen silné, ale aj slabé stránky za dokonalost' v jednom treba platit' nedokonalostou v inom. Niekedy predstavitelia jedného typu vyzerajú ako dvojičky, hoci nie sú vrstovníci. Pravdepodobne je typ naprogramovaný geneticky.

V socionike sa uvažuje, že vzt'ahy závisia silnejšie od typu osobnosti než od výchovy. No i tak v psychológii existujú rôzne teórie medziludských vzt'ahov. Mnohí psychológovia sa tvária, že povaha na tieto vzt'ahy nevplýva všetko závisí iba od kultúrnej a sociálnej úrovne, vychovania, profesie atd'. No aj u tých, ktorí vidia spojitost' medzi povahou l'udí a ich vzt'ahmi, sú rôzne názory. Však ešte aj Sokrates nedokázal odpovedat' na otázku aký priatel (druh, družka) je vyhovujúcejší najpodobnejší mne alebo najviac odlišný odo mňa?

Socionika rozlišuje vzt'ahy medzi typmi podl'a miery komfortnosti. Napríklad vzt'ahy dvoch rovnakých typov ani zd'aleka nie sú vždy ideálne. Pochopiac sa síce prakticky bez slov, sú rovnako slabí pred rovnakými problémami, t.j. vzájomná pomoc v takej dvojici je potom nízka.

Vzt'ahy dvoch úplne rozličných typov sú ešte horšie vedú k stálym konfliktom. Tak kde je zlatá stredná cesta?

Je ňou dualita vzt'ahy psychologického doplňania sa. Socionika rozdel'uje 16 typov na 8 doplňajúcich sa (alebo duálnych) dvojíc. Také dvojice sú najstálejšie na blízku vzdialenost', t.j. napr. v rodine.

Hlavné oblasti použitia socioniky: pedagogika (výskum súhry medzi učitel'om a študentom/žiakom, problémy osvojenia si učebných materiálov), rodinné poradenstvo (svadba a rozvod, vekové problémy), kádrové poradenstvo (výber zamestnania, zapadnutie do pracovného kolektívu, vypracovanie stratégie vychádzajúc zo zloženia kolektívu), fundamentálne vedecké výskumy (matematické modelovanie, genetika, psychofyziológia, morfológia vonkajšie parametre sociotypov), psychologické hry a tréningy.

Preklad: Ján Kováč, 2004.

Typy


Logicko-
intuitívny
extrovert
Podnikatel'

Logicko-
intuitívny
introvert
Analytik

Intuitívno-
logický
extrovert
Vynálezca

Intuitívno-
logický
introvert
Kritik

Logicko-
senzitívny
extrovert
Správca

Logicko-
senzitívny
introvert
Inšpektor

Senzitívno-
logický
extrovert
Vojvoda

Senzitívno-
logický
introvert
Majster
Rambler's Top100