راجع به تیپ های اجتماعی وروابط بین آن ها (دانش سوسیونیک) به دیگرزبان ها بخوانید !

سوسیونیک (تیپ شناسی اجتماعی) چیست ؟

روابط بین افراد قابل پیش بینی است ، هواداران سوسیونیک را باوربدارید Ц یک تئوری روانشناختی نسبتاً تازه (ازسال 1970) . این روابط بین 16 تیپ شخصیّتی وجود دارد ، که شما هم به یکی ازآن ها تعلّق دارید .

اصل نام سوسیونیک ازسوسیو- وبیونیکس (مدل سازی زیست- پایه) گرفته می شود ، وبنابراین به معنای آن رشته ی علمی است که مدل سازی اجتماعی مبتنی برتیپ های روانشناختی کارل گوستاویونگ را مورد مطالعه قرارمی دهد .

تیپ شخصیّتی ، که تیپ اجتماعی هم نامیده می شود ، گذرا نیست Ц آن ، نه درظرف یک روزتغییرمی کند نه درظرف یک سال . تیپ روانشناختی آشکاراازآموزش وپرورش فرد ، سطح فرهنگی ، وحرفه ی اوجداست : آن ، یک مدل است ازمبادله ی اطلاعاتی وعملی (متابولیسم- سازوکار) با جهان پیرامون . هرتیپی ، قوّت ها وضعف های نمونه واردارد: متمایزکردن خصلت های اجتماعاً مفید به بهای سرکوب دیگرخصلت ها حاصل می آید . گاهی اوقات دوفرد ازیک تیپ اجتماعی همچون دوقلوها به نظرمی آیند ، که درحقیقت حتّی نسبتی هم با هم ندارند . احتمالاً تیپ اجتماعی به لحاظ وراثتی " برنامه ریزی شده " است .

تیپ اجتماعی درروابط انسانی نسبت به آموزش وپرورش نقش عظیم تری ایفا می کند . درروانشناسی تئوری های مختلفی راجع به روابط بین فردی وجود دارد . بسیاری ازروانشناسان تأثیرتیپ شخصیّتی برروابط انسان را نادیده می انگارند . آن ها می گویند که همه چیزتنها به سطح فرهنگی واجتماعی شخص ، پرورش او، حرفه ی اووامثال آن ، بستگی دارد. با وجوداین ، حتّی دربین کسانی که همبستگی بین منش افرادوروابط آن ها را می پذیرند ، نگرش ها متفاوت است . سقراط تنوانست بدین سؤال پاسخ دهد ، کدام دوست بهتراست ، آن که شباهتش بیش ترویا آن که شباهتش کمتراست ؟

سوسیونیک روابط بین تیپ های اجتماعی رابه نسبت سازش پذیری (قابلیّت تطابق) آن ها درجه بندی می کند. به عنوان مثال ، رابطه ی بین دوتیپ همانند همواره نیک گسترش نمی یابد : آن ها ، که همدیگررا دریک چشم به هم زدن درک کرده اند ، درعین حال ، به همان ترتیب ، درقبال مسایل واحد سازش ناپذیرند ؛ به عبارت دیگر، کمک متقابل درچنین زوج هایی ازکیفیّت پایینی برخورداراست . رابطه ی بین دوتیپ کلاً متفاوت ، امّا ، بسیاربدتراست Ц آن ، به ستیزهای دایمی منجرمی شود. پس ، آن واسطه ی طلایی کجاست ؟

وارد رابطه ی دوجانبه شوید Ц رابطه یی که ازنظرروانشناختی مکمّل است . سوسیونیک 16 تیپ را به 8 زوج مکمّل یا دوگانه تقسیم می کند. چنین زوج هایی درتعامل های نزدیک باثبات ترینند.

اگرمی خواهید بدانید به چه نوع تیپی متعلّقید ودرروابطتان با افرادپیرامونتان چه امکاناتی نهفته است Ц پس ، این ، سایتی است برای شما. اگرمی خواهید بیش تربیاموزید Ц† پسخورد خودرابرای ماارسال دارید!

همه ی سایت های سوسیونیک ازاین نگرش حمایت می کنند که سوسیونیک ، ازیک سوی ، ونشانگرتیپ مایرز- بریگز (MBTI) ازدیگرسوی ، به رغم شباهت متقابل به سبب منشأ مشترک ازتئوری کارل گوستاویونگ ، برهم منطبق نیستند . اگرپدیده یی درتئوری MBTI با تئوری سوسیونیک متناقض درآمد ، تنها یک راه وجوددارد برای این که تصمیم بگیریم چه کسی درست می گوید : باانجام آزمایش های تطبیقی .

قلمروهای اصلی کاربرد سوسیونیک . پرورش ( تعامل بین معلّمان ودانش آموزان ودانشجویان / نوآموزان ، مسایل مربوط به فهم مطالب تربیتی ) ، مشاوره ی خانوادگی (ازدواج وطلاق ، مسایل مربوط به سنّ ) ، مشاوره ی پرسنلی ( راهنمایی شغلی ، سازش پذیری درون یک مجموعه ی کاری ، راهبُرد یک شرکت مبتنی برمحتوای تیپ اجتماعی کارمندان خود(، پژوهش های علمی بنیادین ، (مدل سازی ریاضیّاتی ، ژنتیک " پیدایی ورشدموجودزنده " ، روان- تنکردشناسی ، ریخت شناسی Ц† مختصّات بیرونی تیپ های اجتماعی) بازی هاوپرورشیاری های روانشناختی .

باافراد تماس بگیرید

( لطفاً به زبان انگلیسی ، آلمانی یا روسی برای ما نامه بنویسید )

دیمیتری لی تف ، دارنده ی سایت (سَن پِتِرزبورگ ، روسیّه)

Dmitri LYTOV, Webmaster (St. Petersburg, Russia)

ماریانا لی توا ، سَن پِتِرزبورگ

Marianna LYTOVA, St. Petersburg

Rambler's Top100